Past Chairman & Secretary

SI.NOYEARCHAIRMANHON.SECRETARY
11981Mr.D R NAGARAJMr.K.CHIRANJEEVI RAO
21984Mr.N P MANJUNATHAMr.M PRASAD
31985Mr. PRAKASH CHANDRAMr.B K VENKATARAMU
41986Mr.M PRASADMr.K VITTAL RAO
51993 - 95Mr.H N SHRINIVASMr.A C GURUNATH
61995 - 96Mr. SUNDER RAJANMr.A C GURUNATH
71996 - 97Mr. S NAGENDRAMr. G R RAMANATH
81997 - 98Late Mr. G S LAKSHMIPRASADMr.G C NANDEESHAPPA
91998 - 99Mr. G R RAMANATHMr. GAJANAN G HALEMANE
101999 - 2000Late. Prof K B AKHILESHMr. R VARADAN
112000 - 2001Mr.G C NANDEESHAPPAMr. G GIRINARAYAN
122001 - 2002Mr. S N GOPINATHMr. R R HOOLI / Mr.S K RAI
132002 - 2003 - 2004Mr. P M NANJAPPAMr. S K RAI
142004 - 2006Mr. G GIRINARAYANMr. B C SURESH
152006 - 2008Mr. S K RAIMr. S NAGARAJA
162008 - 2010Dr. SATHYANARAYAN. PMr. SANJAY MITRA
172010 - 2012Mr. VASANTH KUMAR KAMILADr. G PANDU NAIK
182012 - 2014Mr. M JEBAKUMARMr. A V BALAJI BABU
192014 - 2016Mr. S NAGARAJAMr. H C KUBERA
202016 - 2018Mr. ASHOKA TMr.PRABHU H
212018 - 2020Mr. P R BASAVARAJUMr. DINESH A U
222020 - 2021Mr. P R BASAVARAJUMr. DINESH A U